huurvoorwaarden 2015

Huurovereenkomst appartement St-Lunaire  (2015)

De huurperiode begint steeds op zaterdag 13:00 uur  en eindigt op zaterdag 09:00 uur. In het gehuurde zijn geen huisdieren toegestaan, er mag binnen niet gerookt worden..

Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven. 
De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakantiehuis, inclusief gebruik van de vaste inventaris en inclusief elektriciteit. Inbegrepen zijn lakens, kussenslopen, bad­handdoeken en theedoeken, dekens /dekbedden voor aantal personen zoals omschreven. Handdoeken voor het zwembad en het strand dienen zelf meegenomen te worden. Grote schoonmaakkosten zijn in de huurprijs inbegrepen.

ANNULERING
Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd.

Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot 8 weken vóór de begindatum van de huur­periode, blijft hij 10 % van de huurprijs verschuldigd; bij annulering tot 2 weken 50%. Indien de huurder pas op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt geen gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd. 
Indien het vakantiehuis alsnog wordt verhuurd (de oude huurder kan indien hij dat wenst zelf voor een nieuwe huurder zorgen, mits dit via de tussenpersoon loopt), wordt de huurprijs betaalt door de nieuwe huurder en de reeds ontvangen huurprijs teruggestort.

VERPLICHTINGEN VERHUURDER
Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeen­gekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

VERPLICHTINGEN HUURDER
Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten.

SCHADE
Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

KOSTEN HERSTEL
De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan tussenpersoon en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ver­huurder tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald, indien tussenpersoon goedkeuring daartoe heeft gegeven.